Na našich stránkach www.loria.sk používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a Vášho komfortu pri ich používaní. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení Vášho prehliadača.

 

Špeciálne výhody LORIA.sk

 

+ doručujeme do 24 hodín /*

+ ponúkame iba značkový tovar

+ až 3-ročná záručná doba /**

+ garancia vrátenia peňazí

+ tovar obvykle ihneď k odberu

+ poštovné ZADARMO /***

 

/* Platí pre tovar ihneď k odberu
/** Platí pre vybrané produkty

 

  

  

  

ZNAČKY V E-SHOPE


slovinská značka EXPLORE

česká značka KARTON P+P

Emipo Bagmaster  

EXPLORE Walker STIL

Schneiders  

SPIRIT Karton P+P

 

 

Informácie pre rodičov


Akú školskú tašku pre prváčika ?
Aké zaťaženie tašky je vhodné ?
Termíny školských prázdnin

 
 

 


Copyright
© 2009-2024 LORIA.SK, s.r.o.

Právna doložka | Mapa stránok

.

NOVINKY

arr3Posledné zmeny v Loria.sk03.04.2024 Novinky Bagmaster 2024 . 02.04.2024 Akčné ponuky do 7.4.2024 . 10.03.2024 Novinky...

TOVAR V AKCII

Odporučená cena výrobcu 107,45 EUR
NAŠA CENA 84,90 EUR
skladom
NAŠA CENA 74,90 EUR
skladom
Odporučená cena výrobcu 12,00 EUR
NAŠA CENA 10,00 EUR
skladom

KONTAKTY

LORIA.SK, s.r.o.
Mlynská 2534/25
018 61 Beluša, okr. Púchov
tel: 0903 955 882
info(a)loria.sk
IČO: 46 185 909
IČ DPH: SK2023269952

 


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a obchodnou spoločnosťou LORIA.SK, s.r.o. so sídlom Mlynská 2534/25, 018 61 Beluša (okres Púchov, Trenčiansky kraj), IČO: 46185909, DIČ: 2023269952, IČ DPH: SK2023269952, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odiel: Sro, vložka číslo: 39105/R, ktorá je prevádzkovateľom Internetového obchodu LORIA.sk (ďalej len "prevádzkovateľ") prevádzkovanom prostredníctvom systému elektronického obchodu na doméne http://www.loria.sk (ďalej len "obchod"). Úplný výpis z Obchodného registra SR je TU (pozrieť).
1.2 Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
1.3 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
1.4 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
1.5 Tovarom sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti LORIA.SK, s.r.o. určené na nákup prostredníctvom systému elektronického obchodu Internetový obchod LORIA.sk pre fyzické alebo právnické osoby.
1.6 Spotrebiteľom sa rozumie osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
1.7 Prevádzkovateľ nemá zriadené vlastné odberné miesto.
1.8 Orgánom dozoru je:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
odbor výkonu dozoru
tel. č.: 032/640 01 09
fax. č:  032/640 01 08
Kontaktujte ŠOI pomocou formuláru

 

2. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí pri fyzickej osobe (nepodnikateľ) obsahovať: meno a priezvisko kupujúceho, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, e-mailovú adresu, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady a spôsob prevzatia tovaru; pri fyzickej osobe (podnikateľ) a právnickej osobe názov podnikateľského subjektu (firmy), meno a priezvisko kontaktnej osoby, poštovú a fakturačnú adresu (len v rámci územia Slovenskej republiky), telefónne číslo, e-mailovú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Doručovanie do zahraničia v rámci krajín Európskej únie (EÚ) je možné len po predošlej vzájomnej telefonickej dohode a akceptácii osobitnej sadzby poštovného (dohodou).
2.2 Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú. Telefonické overovanie objednávky predávajúci vykonáva spravidla iba v prípadoch, kedy objednávka neobsahuje všetky povinné údaje (podľa čl. 2.1 VOP) alebo sa tieto javia ako zmätočné.
2.3 Predávajúci má právo stornovať objednávku v prípade, že v čase prijatia objednávky už nemal na sklade požadované množstvo tovaru, prípadne na základe nej z objektívnych príčin nemohol daný tovar objednať u dodávateľa.
2.4 V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, predávajúci je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
2.5 Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho.
2.6 Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že produkty neboli ešte predávajúcim fakturované. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom alebo poštou). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo poštou).
2.7 Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku).
2.8 V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo je časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
2.9 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho.
2.10 Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.
2.11 Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, mail atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

 

3. Dodacie podmienky

 

3.1 Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom  výhradne len v rámci územia Slovenskej republiky s využitím služieb tretích subjektov (kuriérska služba alebo Slovenská pošta, a.s.) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.  Doručovanie do zahraničia v rámci krajín Európskej únie (EÚ) je možné len po predošlej vzájomnej telefonickej dohode a akceptácii osobitnej sadzby poštovného (dohodou).
3.2 Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prvému prepravcovi.
3.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške. Do doby prechodu vlastníckych práv z prevádzkovateľa na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.
3.4 Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, dodacie lehoty sú uvedené na web stránke prevádzkovateľa v položke „Dostupnosť:“ pri každom tovare osobitne. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru.
3.5 Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v krabici alebo plastovej obálke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať prevádzkovateľa. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
3.6 Prepravné náklady (náklady spojené s prípravou tovaru a spôsobom jeho expedície/odovzdania kupujúcemu) nie sú zahrnuté v cene tovaru, ale sú účtované osobitne podľa
aktuálne platného cenníka dopravy a platieb, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

CENNÍK DOPRAVY A PLATIEB

 

3.7 Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je všetok tovar na sklade s dostupnosťou "ihneď k odberu". V prípade, že sa tovar nedistribuoval z dôvodu nedostatku niektorého z tovaru na sklade, distribuuje sa spoločne okamžite až po jeho dodaní na sklad. Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.
3.8 Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návod na použitie v štátnom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
3.9 V prípade niektorých skupín produktov (tovar nad 5 kg a tovar väčších rozmerov) si predávajúci vyhradzuje právo zmeniť cenu za dodanie tovaru kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou, o čom kupujúceho informuje telefonicky pri potvrdení objednávky.

 

4. Kúpna cena, platby

 

4.1 Ceny uvedené na stránkach www.loria.sk platia výhradne pre nákup prostredníctvom obchodného systému Internetový obchod LORIA.sk. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytovať aj ďalšie osobitné zľavy na základe osobitných podmienok určených pre vybrané skupiny kupujúcich po preukázaní sa držbou klubovej karty tretích osôb, s ktorými má prevádzkovateľ dohodu o spolupráci. Tento nárok  zo strany kupujúceho však nie je právne vymáhateľný.
4.2 Kupujúci vykonáva platbu v eurách, pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak, niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) Pred prevzatím tovaru:
-
Bankovým prevodom (bezhotovostne)
Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni odo dňa prijatia objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci akceptuje bankou potvrdený príkaz k úhrade, zodpovedá kupujúci za to, že príkaz bol vystavený s termínom splatnosti ihneď a na účte je dostatok finančných prostriedkov k okamžitému uskutočneniu platby.

b) Pri prevzatí tovaru
-
V hotovosti (kuriérovi, na odbernom mieste alebo pobočke prepravcu) - ide o tzv. dobierku
-
Platobnou kartou (bezhotovostne v platobnom termináli Balíkomatu, kuriérovi, na odbernom mieste alebo pobočke prepravcu)

Možnosť platby v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v LORIA.sk neposkytujeme !

4.3 Zvýhodnené (akčné) ceny a ponuky tovaru sú zreteľne označené symbolom "akcia", "akcie", "AKČNÉ PONUKY" alebo "VÝPREDAJ". Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej pri zvýhodnenej cene alebo označenia symbolom "akcia", "akcie" alebo zobrazení tovaru v sekcii "AKČNÉ PONUKY" alebo "VÝPREDAJ".

 

5. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 

5.1 Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. V prípade predĺženej záruky je jej dĺžka uvedená v detaile konkrétneho produktu. Dátum spotreby je pri všetkých výrobkoch minimálne 30 dní odo dňa expedície tovaru, v opačnom prípade je zákazník o kratšej dobe spotreby telefonicky informovaný.
5.2 Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
5.3 V prípade doručenia poškodeného tovaru má kupujúci právo žiadať vrátenie peňazí alebo zrealizovať novú objednávku.
5.4 Kupujúci (spotrebiteľ) má právo vrátiť tovar bez udania dôvodu
do 14 pracovných dní od dátumu doručenia v neporušenom stave s visačkami vrátane obalov a dokladov, ktoré boli dodané spolu s ním.
5.5 Prevádzkovateľ LORIA.sk, s.r.o. nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby. Kupujúci v prípade vrátenia tovaru je povinný zaslať tovar formou bežného alebo obchodného balíku poštou alebo zasielateľskou spoločnosťou.
5.6 V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.
5.7 Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Kupujúci je povinný reklamovať tovar neodkladne po zistení vady výrobku. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný najprv vyplniť reklamačný formulár na stránkach www.loria.sk, vyčkať na pokyny predávajúceho alebo aj bez týchto pokynov následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry predávajúcemu alebo autorizovanému záručnému servisu. Po úspešnom vyplnení a odoslaní reklamačného formulára dostane kupujúci od predávajúceho automatické potvrdenie prijatia tohoto formulára na email. Pri uplatnení záruky sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste, prípadne kontaktuje predávajúceho pre spresnenie uplatnenia reklamácie.
Lehota pre vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.
5.8 Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. V prípade, že odborné posúdenie bude obsahovať určenie neoprávnenosti reklamácie tovaru kupujúcim, určenie, že za vadu tovaru nezodpovedá predávajúci alebo že tovar nemá vady, znáša kupujúci všetky náklady predávajúceho, tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou a všetky náklady na vyhotovenie posúdenia reklamácie predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, v lehote 30 dní od zaslania zoznamu nákladov z neoprávnenej reklamácie kupujúcemu na účet určený predávajúcim alebo v hotovosti. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi o dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
5.9 Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom.

 

6. Ochrana osobných údajov (ochrana súkromia)

 

6.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko /názov firmy/, adresu trvalého bydliska /sídlo firmy/ vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu). Pre uplatnenie osobitnej klubovej zľavy aj číslo klubovej karty, na základe ktorej si kupujúci chce osobitnú zľavu uplatniť. Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby si prevádzkovateľ overil správnosť údajov u subjektu, ktorý túto klubovú kartu kupujúcemu vydal.
6.2 Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu vyhlasuje, že dáva súhlas v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje poskytnuté v obchode alebo telefonicky prevádzkovateľovi a ktoré sú potrebné pre riadne vybavenie objednávky, reklamácie i ostatných právnych úkonov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu kupujúceho s prevádzkovateľom. Kupujúci cyhlasuje, že súhlasí s týmn, aby prevádzkovateľ uvedené osobné údaje kupujúceho spracovával vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň vyhlasuje, že dáva svoj súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním jeho osobných údajov ako aj s cezhraničným prenosom osobných údajov do Českej republiky ako členského štátu Európskej únie a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, za účelom marketingu a za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať s nimi len v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s § 31 ods. 4ZOOÚ.
6.3 Pri registrácii má kupujúci možnosť zvoliť si zasielanie informácií o nových produktoch alebo iných marketingových informácií od prevádzkovateľa. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení sa do obchodu.
6.4 Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi, resp. prijatia prejavu vôle kupujúceho o odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov.
6.5 Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracovávajú prevádzkovateľom alebo inými osobami v súvislosti s činnosťou prevádzkovateľa, môže podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
6.6 Prevádzkovateľ spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je obchod prevádzkovateľa zapojený. Dotazník je zasielaný zakaždým, keď je uskutočnený nákup v  obchode, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov kupujúci neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu kupujúceho, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom v obchode prevádzkovateľa. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby kupujúceho a analýz trhového postavenia obchodu prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk, tomu na tieto účely môže prevádzkovateľ obchodu odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho mu dotazník nebude prevádzkovateľ ďalej zasielať.
6.7 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade s § 34 ods. 1 ZOOÚ spracováva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v predošlých bodoch týchto všeobecných obchodných podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
GLS General Logostics Systems Slovakia, s.r.o., so sídlom Budča 1039, Slovenská republika,
Slovenská pošta, a.s., so sídlom Banská Bystrica, Partizánska cesta 9, Slovenská republika,
Packeta Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Kopčianska 3338/82A, Slovenská republika,
Heureka Group, a.s., so sídlom Praha 8, Karolínska 706/3, Česká republika,
Bohemiasoft, s.r.o., so sídlom České Budějovice, Rudolfovská tř. 247/85, Česká republika

7. Záverečné a prechodné ustanovenia

 

7.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
7.2 Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
7.3 Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
7.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
7.5 Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.
7.6 Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ nadobúdajú platnosť a účinnosť
3. januára 2023.MmRjNzI